سنگ مرمریت هرسین چیست

نویسنده : modir amiristone In: مقالات سنگ On: نظر: 0 مشاهده: 2344

سنگ مرمریت هرسین چیست و کاربردهای سنگ مرمریت هرسین چیست؟

سنگ مرمریت هرسین از انواع سنگ های دگرگون شده است که با تبلور مجدد سنگ آهک در اعماق زمین به وجود می آید، فرایند بوجود آمدن سنگ مرمریت هرسین بدین صورت است که..... 

سنگ مرمریت هرسین چیست و کاربردهای سنگ مرمریت هرسین چیست؟

سنگ مرمریت هرسین از انواع سنگ های دگرگون شده است که با تبلور مجدد سنگ آهک در اعماق زمین به وجود می آید، فرایند بوجود آمئن سنگ مرمریت هرسین بدین صورت است که طی سالها و تحت فشار و حرارت، بافت و ساخت سنگ آهک دگرگون شده، مجددا طی فرایندی تبلور یافته و یک کلسیت بزرگ، زبر و رگه دار به وجود می آورد.

در واقع کانی اصلی تشکیل دهنده اغلب مرمریت ها، کلسیت بوده و نیز دارای کانی های دیگری مانند کوارتز، گرافیت، هماتیت، لیمونیت، پریت و ... میباشد.

سنگ مرمریت هرسین از انواع سنگ های ساختمانی است که به خاطر زیبایی، استحکام و مقاومت در برابر آتش و فرسایش، سنگ ساختمانی ارزشمند در پروژه های ساختمانی محسوب میشود.

ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ هرسین در معادن داراي ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج این سنگ، ﭘﺲ از برداشت باطله معادن و آماده شدن سینه کار، بوسیله دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش در معادن سنگ مرمریت هرسین، ﺗﻮده ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨگ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ازاد و ﺣﻔﺮ ﺳﻮراﺧﻬﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺗﻮﺳﻂ راﺳﻞ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود 4 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد ﻛﺎر، ﺳﻴﻢ ﺑﺮش در داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ راه اﻧﺪازي دﺳﺘﮕﺎه، ﺳﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آﻣﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮش ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

همزمان با ﺑﺮش، دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻴﻢ ﺑﺮش ﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ تا ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ که به کوپ معروف است ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و سرانجام ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮدر، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮن یا ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮيﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻨﮕﺒﺮي ﺣﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

نظرات

نظر خود را ثبت کنید

navigation